Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Hành chính
03.09.2009


Số hiệu

Ngày

Nội dung

Thông tư liên tịch 11/2010/TTLT-BTP-BNV

Ban hành:

 17/06/2010

Hiệu lực:

 01/08/2010

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

Nghị định 63/2010/NĐ-CP

Ban hành:
 08/06/2010
Hiệu lực:
 14/10/2010
Về kiểm soát thủ tục hành chính
Các văn bản hành chính

URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=326

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com