THỦ TỤC CHẤM DỨT ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

http://dohalaw.vn

THỦ TỤC CHẤM DỨT ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

THỦ TỤC CHẤM DỨT ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

 

THỦ TỤC CHẤM DỨT ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải thực hiện thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan quản lý trực tiếp, hồ sơ cụ thể như sau:

1.      Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài Chính)

2.      Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế

Sau khi hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hộ kinh doanh phải gửi hồ sơ thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây

1.      Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh (mẫu Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và đầu tư)

2.      Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

3.      Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

4.      Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

5.      Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu người thực hiện không phải là chủ hộ cá thể hoă

Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.