NHỮNG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI THẺ LUẬT SƯ

http://dohalaw.vn

NHỮNG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI THẺ LUẬT SƯ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI THẺ LUẬT SƯ

 

NHỮNG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI THẺ LUẬT SƯ


Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 05/2021/TT-BTP, khi có căn cứ xác định luật sư thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Luật sư (sửa đổi năm 2012) dưới đây thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

  1. Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 Luật Luật sư;
  2. Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
  3. Không còn thường trú tại Việt Nam;
  4. Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;
  5. Không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân trong thời hạn ba năm, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư;
  6. Thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng;
  7. Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư;
  8. Bị xử phạt hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
  9. Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật;
  10. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.