Tin tức » Dịch vụ » Tư vấn luật doanh nghiệp 06.05.2021 05:18
Hồ sơ giải thể của doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện
20.08.2009 10:04

A. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:
 1. Biên bản họp về việc giải thể của:
 
- Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên.
Mẫu tham khảo:
 
- Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.
Mẫu tham khảo 
 
- Tất cả thành viên Hợp danh trong Công ty Hợp danh.
Mẫu tham khảo:
 
2. Quyết định về việc giải thể (Quyết định giải thể phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005). Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt Hội đồng của:
 
 - Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tư nhân.
Mẫu tham khảo:
 
- Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên.
Mẫu tham khảo:
 
- Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.
Mẫu tham khảo:
 
- Chủ sở hữu Công ty ðối với Công ty TNHH 01 thành viên.
Mẫutham khảo:
 
- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) ðối với Công ty Hợp danh.
Mẫu tham khảo
 
3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của:
 
- Chủ doanh nghiệp tư nhân.
Mẫu tham khảo:
 
- Hội đồng thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên.
Mẫu tham khảo
 
- Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần.
Mẫu tham khảo:
 
- Chủ sở hữu Công ty TNHH 01 thành viên.
Mẫu tham khảo:
 
- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh.
Mẫu tham khảo:
 
4. Xác nhận của Ngân hàng nõi Công ty mở tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 
5. Doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể ít nhất trên một tờ báo viết (tại địa phương nõi đặt trụ sở chính) hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sõ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể).
 
6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp).
 
7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).
 
8. Thông báo do người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo:
 
- Doanh nghiệp tư nhân:
Mẫu tham khảo:
 
- Công ty TNHH 02 thành viên.
Mẫu tham khảo:
 
- Công ty Cổ phần.
Mẫu tham khảo:
 
- Công ty TNHH 01 thành viên.
Mẫu tham khảo:
 
- Công ty Hợp danh.
Mẫu tham khảo:
 
9. Giấy Chứng nhận của Công an TP Hà Nội về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chýa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (hoặc Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ).
 
 
 
B. Hồ sơ Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Vãn phòng đại diện doanh nghiệp bao gồm:
 1. Biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Công ty của:
 
- Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên.
Mẫu tham khảo:
 
- Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần.
Mẫu tham khảo:
 
- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh.
Mẫu tham khảo:
 
2. Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Công ty (Quyết định phải có đủ các nội dung đýợc quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005) quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt của:
 
- Chủ sở hữu đối với Doanh nghiệp tư nhân.
Mẫu tham khảo:
 
- Hội đồng thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên.
Mẫu tham khảo:
 
- Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần.
 Mẫu tham khảo:
 
- Chủ sở hữu Công ty ðối với Công ty TNHH 01 thành viên.
Mẫu tham khảo:
 
- Tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên) đối với Công ty Hợp danh.
Mẫu tham khảo:
 
3. Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh.
 
4. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các býớc thủ tục trên từ mục 1 đến mục 3 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo của:
 
- Doanh nghiệp tư nhân.
 Mẫu tham khảo:
 
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
Tham khảo:
 
- Công ty Cổ phần.
Mẫu tham khảo:
 
- Công ty TNHH 01 thành viên.
 Mẫu tham khảo:
 
- Công ty Hợp danh.
Mẫu tham khảo:
 
 
 
C. Hồ sơ giải thể Công ty nhà nước, Xí nghiệp, Chi nhánh và Vãn phòng đại diện của Công ty Nhà nước:
1. Quyết định của Cấp có thẩm quyền (Cơ quan chủ quản doanh nghiệp, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh- theo Điều 31 Nghị định số 180/2004/NÐ-CP ngày24/10/2004 của Chính phủ) về việc giải thể Công ty nhà nước, Xí nghiệp, Vãn phòng đại diện hoặc Chi nhánh doanh nghiệp (Quyết định phải có đủ các nội dung đýợc quy định tại Điều 34 Nghị định số 180/2004/NÐ-CP ngày 24/10/2004 của Chính phủ).
 
2. Bản chính Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, xí nghiệp hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh Công ty nhà nước.
 
3. Thông báo của Công ty nhà nước về việc giải thể.
 
D. Hồ về giải thể Hợp tác xã, Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc; chấm dứt hoạt ðộng của Chi nhánh và Vãn phòng đại diện của Hợp tác xã :
 1. Hồ sơ giải thể Hợp tác xã bao gồm:
 1.1. Biên bản họp của Ðại hội xã viên Hợp tác xã về việc giải thể Hợp tác xã.
Mẫu tham khảo:
 
1.2. Nghị quyết của Đại hội X: Về việc giải thể Hợp tác xã hoặc Quyết định của Chủ tịch hội đồnggiải thể do UBND nõi cấp Giấy chứng nhận ðãng ký kinh doanh thành lập (theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Luật Hợp tác xã năm 2004).
Mẫu tham khảo:
 
1.3. Xác nhận của Ngân hàng nõi Hợp tác xã mở tài khoản (trường hợp Hợp tác xã không mở tài khoản tại Ngân hàng, Hợp tác xã cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 
1.4. Hợp tác xã đăng bố cáo Nghị quyết giải thể trên tờ báo viết trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sõ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo Nghị quyết giải thể).
 
1.5. Bản chính Giấy chứng nhận Đăngký kinh doanh của Hợp tác xã.
 
1.6. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận Hợp tác xã chýa đăng ký mã số thuế).
 
1.7. Thông báo của Hợp tác xã về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các býớc thủ tục trên từ mục 1 đến mục 6 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
Mẫu tham khảo:
 
2. Hồ sơ giải thể Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc bao gồm:
 2.1. Biên bản họp của Ðại hội xã viên Hợp tác xã về việc giải thể Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã.
Mẫu tham khảo:
 
2.2. Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã.
Mẫu tham khảo:
 
2.3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã do Ban quản trị của Hợp tác xã trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
Mẫu tham khảo:
 
2.4. Xác nhận của Ngân hàng nõi Công ty TNHH 01 thành viên mở tài khoản (trường hợp Công ty TNHH 01 thành viên không mở tài khoản tại Ngân hàng, Công ty TNHH 01 thành viên cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 
2.5. Hợp tác xã đăng bố cáo Nghị quyết về việc giải thể Công tyTNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã ít nhất trên một tờ báo viết (tại địa phương nõi đặt trụ sở chính) hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sõ giấy tờ chứng minh ðã đăng bố cáo quyết định giải thể).
 
2.6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã.
 
2.7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xãchýa đăng ký mã số thuế).
 
2.8. Thông báo của Hợp tác xã về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các býớc thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
Mẫu tham khảo:
 
2.9. Giấy Chứng nhận của Công an TP Hà Nội về việc Công ty TNHH 01 thành viên trực thuộc của Hợp tác xã đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (hoặc Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ).
 
3. Hồ sơ Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện của Hợp tác xã bao gồm:
3.1. Biên bản họp của Ðại hội xã viên Hợp tác xãvề việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Hợp tác xã.
Mẫu tham khảo:
 
3.2. Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Hợp tác xã.
Mẫu tham khảo:
 
3.3. Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh.
 
3.4. Thông báo của Hợp tác xã về việc đã hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Hợp tác xã (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các býớc thủ tục trên từ mục 1 đến mục 3 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo).
Mẫu tham khảo:
Tin liên quan:
Hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân [22.08.2009 10:40]
Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty hợp danh [22.08.2009 10:37]
Hồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh [22.08.2009 09:36]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã. [22.08.2009 09:34]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhà nước [22.08.2009 09:33]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân [22.08.2009 09:32]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh [22.08.2009 09:31]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần [22.08.2009 09:30]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty THHH hai thành viên trở lên [22.08.2009 09:28]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty THHH một thành viên [22.08.2009 09:27]


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Các tin khác:
[20.08.2009 10:06]Lên đầu trang
   Hỗ trợ trực tuyến 


Tư vấn luật đầu tư nước ngoài Tư
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ Tư
T.V thành lập doanh nghiệp T.V
Luật sư tranh tụng Luật
Tư vấn luật thuế Tư
   Tin tức pháp luật 
Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam 2010: Hỗ trợ tối đa quyền của trọng tài
2020: Việt Nam sẽ có 150 luật sư trình độ quốc tế
Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 3 năm 2010
Cấp giấy hồng mới: Cải “lùi”, khổ dân
Sửa Bộ luật Lao động phù hợp thực tiễn Việt Nam
Việt Nam hướng tới kinh tế thị trường với tốc độ cao nhất
Ngành Tòa án: Đảm bảo tính độc lập, công khai, minh bạch
Phấn đấu quyết liệt cho các mục tiêu năm 2010
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn dự kiến
Xuất khẩu lao động năm 2010: Nhiều triển vọng
   Thống kê 
 Online: 001
 Số truy cập 000668418
 
   Liên kết 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOHA
DOHA LAW FIRM
Trụ sở chính: Số 2 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 04.35569568    Fax: 04.35563050  Email: hanoi@doha.org.vn
 Chi nhánh: Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  Tel: 08.38244968 Fax: 08.38244969 Email: saigon@doha.org.vn   http://www.doha.org.vn
Copyright by Doha Law Firm