Tin tức » Dịch vụ » Tư vấn luật doanh nghiệp 06.05.2021 04:59
Hồ sơ đăng ký, chia tách, hợp nhất chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp
20.08.2009 09:42

I. Chia Công ty:
 
Công ty TNHH và Công ty cổ phần (Công ty bị chia) có thể được chia thành một số Công ty cùng loại (Công ty được chia) gồm:
 
 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các công ty được chia:
Tham khảo mẫu:
 2. Quyết định bằng văn bản về việc chia Công ty của Công ty bị chia:
- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tham khảo mẫu:
- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
 Tham khảo mẫu:
3. Biên bản họp về việc Chia Công ty:
- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tham khảo mẫu:
- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
Tham khảo mẫu:
4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty.
 
 
II. Tách Công ty:
 
Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (Công ty được tách) bao gồm:
 
 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được tách ra
Tham khảo mẫu:
2. Quyết định bằng văn bản về việc tách công ty của Công ty bị tách:
- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tham khảo mẫu:
- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
Tham khảo mẫu:
3. Biên bản họp về việc tách Công ty:
- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tham khảo mẫu:
- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
Tham khảo mẫu:
4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty.
 
 
III. Hợp nhất Doanh nghiệp:
 
Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại (Công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành 1 Công ty mới (Công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
 
1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của Công ty hợp nhất.
Tham khảo mẫu:
 
 2. Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp.
 3. Biên bản họp về việc Hợp nhất Công ty:
- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 
Tham khảo mẫu:
- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
 Tham khảo mẫu:
 4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKKD của các Công ty bị hợp nhất.
- Trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
- Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó Công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
 
 
IV. Sáp nhập Doanh nghiệp:
 
Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại (Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào 1 Công ty khác (Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị sáp nhập.
 
1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của Công ty nhận sáp nhập:
Tham khảo mẫu:
 
2. Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp.
3. Biên bản họp về việc sáp nhập Công ty của:
- Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tham khảo mẫu :
- Đại hội đồng cổ đông Công ty đối với Công ty Cổ phần
Tham khảo mẫu:
4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và Công ty bị sáp nhập.
-Trường hợp sáp nhập mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
-Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
 
 
V. Chuyển đổi Doanh nghiệp:
 
Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành Công ty Cổ phần hoặc ngược lại.Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) được quy định như sau:
 
 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được chuyển đổi:
Tham khảo mẫu:
2. Quyết định bằng văn bản v/v chuyển đổi của:
- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tham khảo mẫu:
- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
Tham khảo mẫu:
3. Biên bản họp về việc chuyển đổi:
- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tham khảo mẫu:
- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.
Tham khảo mẫu:
 
 
VI. Chuyển đổi Công ty TNHH 1 Thành viên:
1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chủ sở hữu công ty và người nhận chuyển nhượng phải đăng ký việc thay đổi số lượng thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày đăng ký thay đổi quy định tại khoản này, công ty được quản lý và hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân

Tin liên quan:
Hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân [22.08.2009 10:40]
Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty hợp danh [22.08.2009 10:37]
Hồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh [22.08.2009 09:36]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã. [22.08.2009 09:34]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhà nước [22.08.2009 09:33]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân [22.08.2009 09:32]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh [22.08.2009 09:31]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần [22.08.2009 09:30]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty THHH hai thành viên trở lên [22.08.2009 09:28]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty THHH một thành viên [22.08.2009 09:27]


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Các tin khác:
[20.08.2009 10:06]Lên đầu trang
   Hỗ trợ trực tuyến 


Tư vấn luật đầu tư nước ngoài Tư
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ Tư
T.V thành lập doanh nghiệp T.V
Luật sư tranh tụng Luật
Tư vấn luật thuế Tư
   Tin tức pháp luật 
Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam 2010: Hỗ trợ tối đa quyền của trọng tài
2020: Việt Nam sẽ có 150 luật sư trình độ quốc tế
Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 3 năm 2010
Cấp giấy hồng mới: Cải “lùi”, khổ dân
Sửa Bộ luật Lao động phù hợp thực tiễn Việt Nam
Việt Nam hướng tới kinh tế thị trường với tốc độ cao nhất
Ngành Tòa án: Đảm bảo tính độc lập, công khai, minh bạch
Phấn đấu quyết liệt cho các mục tiêu năm 2010
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn dự kiến
Xuất khẩu lao động năm 2010: Nhiều triển vọng
   Thống kê 
 Online: 001
 Số truy cập 000668415
 
   Liên kết 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOHA
DOHA LAW FIRM
Trụ sở chính: Số 2 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 04.35569568    Fax: 04.35563050  Email: hanoi@doha.org.vn
 Chi nhánh: Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  Tel: 08.38244968 Fax: 08.38244969 Email: saigon@doha.org.vn   http://www.doha.org.vn
Copyright by Doha Law Firm