Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân
01.09.2009


Phần A. Khai thuế đối với cá nhân cư trú
I. Kê khai, nộp và quyết toán đối với thu nhập từ kinh doanh
Tải nội dung về

1. Xác định thu nhập chịu thuế
2. Xác định khoản giảm trừ gia cảnh, thủ tục hồ sơ khai và tạm khai khoản giảm trừ
3. Kê khai đối với khoản giảm trừ về đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học
4. Khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ
5. Khai và nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ
6. Khai và nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán
7. Khai thuế và quyết toán thuế đối với trường hợp nhiều người cùng góp vốn, cùng tham gia  kinh doanh, cùng đứng tên trong một đăng ký kinh doanh

II. Kê khai, nộp và quyết toán đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công Tải nội dung về

1. Đăng ký thuế
2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
3. Thu nhập không chịu thuế
4. Xác định, đăng ký, kê khai khoản giảm trừ gia cảnh
5. Kê khai đối với khoản giảm trừ về đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học
6. Cơ quan trả thu nhập khấu trừ, khai thuế và quyết toán thuế đối với thuế khấu trừ
7. Cá nhân trực tiếp khai thuế tháng
8. Cá nhân khai quyết toán thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 
9. Quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công
10. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công trong trường hợp năm đầu tiên tính theo năm dương lịch có số ngày ở Việt nam dưới 183 ngày, tính theo 12 tháng liên tục là trên 183 ngày

III. Kê khai, nộp và quyết toán đối với các khoản thu nhập khácTải nội dung về

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
2. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Phần B. Khai thuế đối với cá nhân không cư trú


Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân

URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=318

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com