Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Luật thuế thu nhập cá nhân
03.08.2009


Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

Tải về xem

  • Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27-3- 2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN

27-03-2009

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  • Công văn 1823/BTC-TCT ngày 18-02-2009 về việc triển khai thực hiện giãn nộp thuế TNCN

18-02-2009

Triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân

  • Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-09-2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN

30-09-2008

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  • Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN

08-09-2008

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  • Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH 12

21-11-2007

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

  • Quyết định 102/2008/QĐ-BTC

12-11-2008

Mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân


Luật thuế thu nhập cá nhân


URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=151

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com